Władza ma podstawowe znaczenie w relacjach międzyludzkich

Teoria ta wychodzi z oczywistego założenia: władza ma podstawowe znaczenie w relacjach międzyludzkich. Jak napisał kiedyś Bertrand Russell: „Podstawowym pojęciem nauk społecznych jest władza: w takim samym sensie, jak podstawowym pojęciem fizyki jest energia”. Ignorowanie problemu władzy przypomina postawę ludzi z epoki wiktoriańskiej, którzy mieli nadzieję, że jeśli przestaną myśleć o seksie, to problem sam zniknie.

Ta nowa teoria jest śmiałą próbą ujęcia w jednym schemacie pojęciowym wszystkich aspektów władzy i dominacji społecznej, przejawiających się w tak różnych zjawiskach jak zrytualizowana agresja, efekt zwycięzcy, kiepskie maniery korporacyjnych rekinów, tendencja kobiet do zwracania większej niż mężczyźni uwagi na politykę biurową i nawet różny poziom złożoności opinii Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.

Keltner i współautorzy uważają, że problem władzy sprowadza się do kwestii, czy ktoś ma skłonność do ruszania naprzód i ekspansji, czy też wycofywania się i blokady. To trochę jak opis zachowania zwierząt przy wodopoju, choć autorzy nie podkreślają ewolucyjnego zaplecza swojej teorii. Model zbliżenia/wycofania stanowi po prostu, że władzę sprawują ludzie, którzy szybciej dostrzegają i wykorzystują okazje takie jak jedzenie, schronienie, seks oraz pieniądze.

Brak władzy powoduje natomiast pobudzenie „systemu blokady zachowania”, czyli – to już terminy zaczerpnięte z dorobku innych naukowców – negatywnej inklinacji: podwyższonego niepokoju, zwiększonego lęku przed zagrożeniami i karami, koncentracji na ograniczeniach społecznych. Autorzy modelu nie zajmują się kwestią, czy ludzie rodzą się z określonym nastawieniem, czy są z natury predysponowani do bycia szefami lub podwładnymi. Bardziej interesuje ich pytanie, jak zdobycie lub utrata władzy wpływają na zachowania. Twierdzą, że zdobycie władzy „prze- chylą szalę w umyśle” każdej osoby i skłaniają (lub jego) do przejścia od wycofania do ekspansji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>