Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Innowacje w roku szkolnym 2017/2018

Przyroda


„Walory naszego środowiska przyrodniczego w rytmie zmieniających się pór roku”

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w ramach lekcji przyrody w klasie piątej

Cele Innowacji:

- zdobywanie wiedzy i umiejętności przyrodniczych bezpośrednio w terenie

- nabywanie wiedzy przez działanie

- rozbudzanie zdolności i zamiłowań, rozbudzanie ciekawości i aktywności

- umiejętność posługiwania się przyrządami

- kształtowanie kultury obcowania z przyrodą

- zdobywanie praktycznych umiejętności dokumentowania i prezentowania swoich dokonań

- integracja zespołu klasowego

 

Matematyka

„Matematyka z ekonomią- czyli inwestujemy w naszą przyszłość”

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klasy IV a i IV b

Cele ogólne innowacji:

 1. Pokazanie związku matematyki z życiem codziennym i dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie.

 2. Rozwijanie sprawności rachunkowej, umiejętności szacowania i zaokrąglania wyników.

 3. Pobudzenie kreatywności i aktywności uczniów.

 4. Wykorzystanie nowoczesnych metod technologicznych jako pomoc w nauce i zdobywaniu wiedzy.

 5. Wprowadzenie elementów myślenia ekonomicznego w nauczaniu klasy IV.

 6. Przygotowanie uczniów do dobrego zarządzania własnymi środkami finansowymi.

 7. Nabywanie przez uczniów umiejętności dostosowania wydatków do dochodów.

 8. Poznawanie podstawowych pojęć ekonomicznych np. usługa, asortyment, cena, czek, oszczędność, inwestycja.

 9. Zapoznanie z tajemnicami, jakie kryją w sobie pieniądze: banknoty i monety.

 10. Zapoznanie z ciekawostkami dotyczącymi inwestowania, lokowania, oszczędzania.

Realizacja obowiązującego w danej klasie materiału nauczania poszerzonego o dodatkowe zagadnienia ekonomiczne :

 1. Działania na liczbach naturalnych w kontekście historycznym (umiejętność zbierania najprostszych danych o otaczającym ucznia świecie)

 2. Podróż dookoła świata
 • rodzaje walut, kursy walut
 • organizowanie wycieczek (najkorzystniejsza oferta, planowanie trasy wycieczki)
 1. Lokujemy pieniądze –gromadzimy oszczędności
 • ekonomiczne operowanie „własnymi dochodami”
 • nieprzewidziane wydatki.
 1. Inwestycje w domu, w szkole

 2. Funkcjonowanie rynku lokalnego

 

Zajęcia komputerowe

"Kodujemy swoją przyszłość”

Zajęcia odbywać się będą nie tylko na lekcjach zajęć komputerowych w klasie V i VI. Uczniowie mają dodatkową 1 godzinę zajęć tygodniowo z programowania w formie Lokalnego Klubu Kodowania, w ramach zajęć pozalekcyjnych

Cele Innowacji

 1. Poszerzenie wiadomości i umiejętności zdobytych na zajęciach komputerowych.

 2. Kształcenie umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie myślenia algorytmicznego i podstaw programowania, precyzyjnego prezentowania pomysłów.

 3. Kształcenie umiejętności prowadzenia elementarnych rozumowań.

 4. Kształcenie umiejętności tworzenia motywów, sterowania obiektem na ekranie za pomocą ciągu poleceń, realizacji własnych twórczych projektów, indywidualnych pomysłów.

 5. Kształcenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem.

 6. Wyrabianie nawyku przestrzegania podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz bezpiecznego komunikowania się za pomocą komputera i technologii informacyjno – komunikacyjnych. Przestrzegania prawa.

 7. Rozwijanie zainteresowań technologią komputerową oraz jej umiejętnym wykorzystaniem w praktyce.

 8. Popularyzacja informatyki wśród uczniów – zaprezentowanie bogactwa tej dziedziny, jej zastosowań w wielu obszarach życia. Pokazanie, iż programowanie wcale nie musi być trudne poprzez pracę w środowisku Scratch, Baltie, Logomocja. Stosowanie różnych form i metod pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnych. Wykorzystanie na zajęciach robotów FINCH.

 9. Rozwijanie umiejętności korzystania z ciekawych programów edukacyjnych, aplikacji komputerowych, gier edukacyjnych wspomagających naukę programowania.

 10. Opracowanie interaktywnych aplikacji, gier, programów, multimedialnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych.

 11. Rozwijanie umiejętności sterowania robotem.

 12. Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem informatycznym.

 13. Rozwijanie twórczego myślenia, aktywizowanie uczniów do kreatywnego działania, poszukiwania rozwiązań stawianych im zadań, realizowania własnych pomysłów oraz prezentowania ich na forum klasy.

 14. Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy zespołowej w tym współpracy w środowiskach wirtualnych.

 15. Wyrabianie nawyku systematyczności, wytrwałości oraz właściwej organizacji pracy.
 16. Tworzenie warunków do realizacji twórczości uczniowskiej.

 17. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach informatycznych.

 

 Matematyka

„Tydzień z matematyką”

Popularyzowanie matematyki w klasach II i III gimnazjalnych oraz w klasie VII podczas konkursów, wykonywania gazetek tematycznych, rozwiązywania krzyżówek, rebusów oraz pisania wierszy  o treści matematycznej.

Cele ogólne innowacji:

1. Popularyzacja wiedzy matematycznej wśród jak najszerszego kręgu młodzieży.
2. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania łamigłówek i zagadek matematycznych.
3. Rozwijanie umiejętności szukania nietypowych, pomysłowych i krótkich rozwiązań zadań.
4.Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką oraz wspieranie ich
uzdolnień.
5. Wzbogacenie słownictwa matematycznego.
6. Kształtowanie pojęć matematycznych.
7. Oswajanie z różnymi, równoważnymi definicjami tych pojęć.
8. Kształcenie umiejętności korzystania z encyklopedii, słowników matematycznych i innych źródeł informacji.
9. Wdrażanie do samodzielnego czytania ze zrozumieniem zadań i poleceń matematycznych.
10. Rozwijanie umiejętności:
- logicznego myślenia,
- przeprowadzania rozumowań
- spostrzegawczości,
- odkrywania reguł i prawidłowości,
- stosowania poprawnych uogólnień,
11. Budzenie nawyku współzawodnictwa.

 

Język niemiecki (klasy gimnazjalne)

„ Nauczanie języka niemieckiego przez działania.”

 

Założenia innowacji:

 • Rozwijanie pasji językowych uczniów poprzez „otworzenie okna” na językowy świat;
 • Poszerzanie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem niemieckim;
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce;
 • Umożliwienie poznania historii, tradycji, kultury i życia codziennego krajów niemieckojęzycznych poprzez wycieczki, wymiany uczniowskie, konkursy,  imprezy kulturalne oraz  cykliczne mini seanse filmowe;
 • Doskonalenie umiejętności redagowania krótkich tekstów użytkowych w języku niemieckim np. zaproszenie, ogłoszenie-afisz;
 • Uczenie tolerancji i otwartości wobec innych kultur

 

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach