Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

 

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych
 w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

 

Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze, w szczególności mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy poniżej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach
oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach jest Dyrektor Szkoły

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach, 33-172 Siedliska

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

• wypełniania obowiązków prawnych ciążących na w/w szkole w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59);

• wewnętrznych celów administracyjnych w/w szkoły, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);

• marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć

i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)       inne podmioty, które na podstawie stosownych umów/porozumień zawartych z Szkołą Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły

 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą skutecznie zakwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)      prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Pani/Pana.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

Innowacje w roku szkolnym 2017/2018

Przyroda


„Walory naszego środowiska przyrodniczego w rytmie zmieniających się pór roku”

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w ramach lekcji przyrody w klasie piątej

Cele Innowacji:

- zdobywanie wiedzy i umiejętności przyrodniczych bezpośrednio w terenie

- nabywanie wiedzy przez działanie

- rozbudzanie zdolności i zamiłowań, rozbudzanie ciekawości i aktywności

- umiejętność posługiwania się przyrządami

- kształtowanie kultury obcowania z przyrodą

- zdobywanie praktycznych umiejętności dokumentowania i prezentowania swoich dokonań

- integracja zespołu klasowego

 

Matematyka

„Matematyka z ekonomią- czyli inwestujemy w naszą przyszłość”

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klasy IV a i IV b

Cele ogólne innowacji:

 1. Pokazanie związku matematyki z życiem codziennym i dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie.

 2. Rozwijanie sprawności rachunkowej, umiejętności szacowania i zaokrąglania wyników.

 3. Pobudzenie kreatywności i aktywności uczniów.

 4. Wykorzystanie nowoczesnych metod technologicznych jako pomoc w nauce i zdobywaniu wiedzy.

 5. Wprowadzenie elementów myślenia ekonomicznego w nauczaniu klasy IV.

 6. Przygotowanie uczniów do dobrego zarządzania własnymi środkami finansowymi.

 7. Nabywanie przez uczniów umiejętności dostosowania wydatków do dochodów.

 8. Poznawanie podstawowych pojęć ekonomicznych np. usługa, asortyment, cena, czek, oszczędność, inwestycja.

 9. Zapoznanie z tajemnicami, jakie kryją w sobie pieniądze: banknoty i monety.

 10. Zapoznanie z ciekawostkami dotyczącymi inwestowania, lokowania, oszczędzania.

Realizacja obowiązującego w danej klasie materiału nauczania poszerzonego o dodatkowe zagadnienia ekonomiczne :

 1. Działania na liczbach naturalnych w kontekście historycznym (umiejętność zbierania najprostszych danych o otaczającym ucznia świecie)

 2. Podróż dookoła świata
 • rodzaje walut, kursy walut
 • organizowanie wycieczek (najkorzystniejsza oferta, planowanie trasy wycieczki)
 1. Lokujemy pieniądze –gromadzimy oszczędności
 • ekonomiczne operowanie „własnymi dochodami”
 • nieprzewidziane wydatki.
 1. Inwestycje w domu, w szkole

 2. Funkcjonowanie rynku lokalnego

 

Zajęcia komputerowe

"Kodujemy swoją przyszłość”

Zajęcia odbywać się będą nie tylko na lekcjach zajęć komputerowych w klasie V i VI. Uczniowie mają dodatkową 1 godzinę zajęć tygodniowo z programowania w formie Lokalnego Klubu Kodowania, w ramach zajęć pozalekcyjnych

Cele Innowacji

 1. Poszerzenie wiadomości i umiejętności zdobytych na zajęciach komputerowych.

 2. Kształcenie umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie myślenia algorytmicznego i podstaw programowania, precyzyjnego prezentowania pomysłów.

 3. Kształcenie umiejętności prowadzenia elementarnych rozumowań.

 4. Kształcenie umiejętności tworzenia motywów, sterowania obiektem na ekranie za pomocą ciągu poleceń, realizacji własnych twórczych projektów, indywidualnych pomysłów.

 5. Kształcenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem.

 6. Wyrabianie nawyku przestrzegania podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz bezpiecznego komunikowania się za pomocą komputera i technologii informacyjno – komunikacyjnych. Przestrzegania prawa.

 7. Rozwijanie zainteresowań technologią komputerową oraz jej umiejętnym wykorzystaniem w praktyce.

 8. Popularyzacja informatyki wśród uczniów – zaprezentowanie bogactwa tej dziedziny, jej zastosowań w wielu obszarach życia. Pokazanie, iż programowanie wcale nie musi być trudne poprzez pracę w środowisku Scratch, Baltie, Logomocja. Stosowanie różnych form i metod pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnych. Wykorzystanie na zajęciach robotów FINCH.

 9. Rozwijanie umiejętności korzystania z ciekawych programów edukacyjnych, aplikacji komputerowych, gier edukacyjnych wspomagających naukę programowania.

 10. Opracowanie interaktywnych aplikacji, gier, programów, multimedialnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych.

 11. Rozwijanie umiejętności sterowania robotem.

 12. Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem informatycznym.

 13. Rozwijanie twórczego myślenia, aktywizowanie uczniów do kreatywnego działania, poszukiwania rozwiązań stawianych im zadań, realizowania własnych pomysłów oraz prezentowania ich na forum klasy.

 14. Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy zespołowej w tym współpracy w środowiskach wirtualnych.

 15. Wyrabianie nawyku systematyczności, wytrwałości oraz właściwej organizacji pracy.
 16. Tworzenie warunków do realizacji twórczości uczniowskiej.

 17. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach informatycznych.

 

 Matematyka

„Tydzień z matematyką”

Popularyzowanie matematyki w klasach II i III gimnazjalnych oraz w klasie VII podczas konkursów, wykonywania gazetek tematycznych, rozwiązywania krzyżówek, rebusów oraz pisania wierszy  o treści matematycznej.

Cele ogólne innowacji:

1. Popularyzacja wiedzy matematycznej wśród jak najszerszego kręgu młodzieży.
2. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania łamigłówek i zagadek matematycznych.
3. Rozwijanie umiejętności szukania nietypowych, pomysłowych i krótkich rozwiązań zadań.
4.Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką oraz wspieranie ich
uzdolnień.
5. Wzbogacenie słownictwa matematycznego.
6. Kształtowanie pojęć matematycznych.
7. Oswajanie z różnymi, równoważnymi definicjami tych pojęć.
8. Kształcenie umiejętności korzystania z encyklopedii, słowników matematycznych i innych źródeł informacji.
9. Wdrażanie do samodzielnego czytania ze zrozumieniem zadań i poleceń matematycznych.
10. Rozwijanie umiejętności:
- logicznego myślenia,
- przeprowadzania rozumowań
- spostrzegawczości,
- odkrywania reguł i prawidłowości,
- stosowania poprawnych uogólnień,
11. Budzenie nawyku współzawodnictwa.

 

Język niemiecki (klasy gimnazjalne)

„ Nauczanie języka niemieckiego przez działania.”

 

Założenia innowacji:

 • Rozwijanie pasji językowych uczniów poprzez „otworzenie okna” na językowy świat;
 • Poszerzanie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem niemieckim;
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce;
 • Umożliwienie poznania historii, tradycji, kultury i życia codziennego krajów niemieckojęzycznych poprzez wycieczki, wymiany uczniowskie, konkursy,  imprezy kulturalne oraz  cykliczne mini seanse filmowe;
 • Doskonalenie umiejętności redagowania krótkich tekstów użytkowych w języku niemieckim np. zaproszenie, ogłoszenie-afisz;
 • Uczenie tolerancji i otwartości wobec innych kultur

 

 

 

1. Pięknem słowa, walki sławą, stoi dziś Ojczyzna nasza
Nad Krakowem i Warszawą, chlubę synów swych ogłasza.
Aż od Gniezna i Grunwaldu, po najnowsze nasze dzieje,
Ich imiona są symbolem, niosą siłę i nadzieję.

Ref. Idzie nowych ludzi plemię, pełnych hartu, pełnych wiary,
W sercu radość i otucha, w duchu skłonność do ofiary.
Pod sztandarem matki Boga, idzie w nowe tysiąc lecie,
Aby głosić imię Polski, w Jej granicach i po świecie.


2. Z kart historii wielki Prymas swą naukę głosi żywą,
Jaką wartość dziś wybierać, i jak przyszłość mieć szczęśliwą,
Co to znaczy być człowiekiem, żyć w kulturze i zwyczaju,
Być bezpiecznym, trwać w pożytku i dla szkoły i dla kraju.

Ref. Idzie nowych ludzi plemię, pełnych hartu, pełnych wiary,
W sercu radość i otucha, w duchu skłonność do ofiary.
Pod sztandarem matki Boga, idzie w nowe tysiąc lecie,
Aby głosić imię Polski, w Jej granicach i po świecie.


3. Na dziejowym firmamencie, Twoje imię Kardynale,
Płonie gwiazdy jasnym blaskiem: ku odnowie i ku chwale.
Naród budzi się i trudzi, Bogu służy jak przed laty,
Bądź nam wodzem, bądź patronem naszych zmagań i oświaty.

Podkategorie

Copyright © Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach